Informacje o ochronie prywatności i danych

Informacje o ochronie prywatności i danych

1. Policy Statement

1.1 CitNOW oferuje rozwiązanie wideo na bazie abonamentu oraz serwis internetowy dla branży motoryzacyjnej. CitNOW działa jako podmiot przetwarzający i przetwarza przekazane nam dane w celu realizacji usługi, na którą klienci wykupili abonament.

1.2 Wszystkie osoby fizyczne posiadają prawa dotyczące sposobu postępowania z ich danymi osobowymi. W trakcie prowadzenia działalności biznesowej będziemy gromadzić, przechowywać i przetwarzać dane osobowe naszych klientów oraz dostawców. Dostrzegamy potrzebę traktowania takich informacji w sposób odpowiedni i zgodny z prawem. Niniejsza Polityka wyjaśnia nasze podejście do kwestii przetwarzania danych, należących do naszych dostawców, klientów i innych podmiotów zewnętrznych, z którymi współpracujemy, nasze podejście do danych, które są udostępniane przez osoby odwiedzające naszą stronę internetową jak również nasz sposób korzystania z plików Cookies.

1.3 CitNOW traktuje kwestię bezpieczeństwa i ochrony danych bardzo poważnie i ściśle przestrzega wytycznych opublikowanych w Brytyjskiej Ustawie o Ochronie Danych oraz Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (UE) 2016/679, które obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

2. Status polityki

2.1 Niniejsza polityka określa nasze zasady ochrony danych oraz warunki prawne, które spełnimy w związku z pozyskiwaniem, obsługą, przetwarzaniem, przechowywaniem, transportem oraz likwidacją danych osobowych.

2.2 Niniejsza polityka podlega regularnym aktualizacjom, a jej najnowsza wersja jest stale dostępna na naszej stronie internetowej.

Prawne Podstawy Przetwarzania

3.1 Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (GDPR) firma musi posiadać Prawną Podstawę do Przetwarzania danych osobowych, którymi dysponuje. CitNOW uznaję naszą prawnie uzasadnioną podstawę do przetwarzania danych w sposób;

3.1.1 Umowny. Po podpisaniu naszego Formularza Zamówienia i innych umów, które stanowią całość umowy, Ty lub Twoja Firma zobowiązaliście nas umownie do przetwarzania podanych danych osobowych, w celu realizacji usług i zapewnienia wsparcia osobom korzystającym z naszych usług.

3.1.2 Jako Prawnie Uzasadniony Interes. Posiadamy uzasadniony prawnie interes, w zakresie posiadanych i przetwarzanych przez nas danych. Gromadzone i przetwarzane przez nas dane, są nam potrzebne do realizacji naszych zadań, takich jak tworzenie LID-ów (identyfikatorów lokalizacji) oraz pomaganie Państwu w korzystaniu z naszego produktu.

3.1.2 Zgodny. Wysyłamy nasze materiały marketingowe i biuletyn informacyjny do Państwa, jeśli zapisali się Państwo do ich otrzymywania na naszej stronie internetowej w przeszłości oraz wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie takich wiadomości.

3.1.4 Prawny. Spoczywa na nas prawny obowiązek prowadzenia dokumentacji księgowej, która może zawierać dane osobowe.

4. Informacje, które gromadzimy

4.1 Będziemy gromadzić wyłącznie dane osobowe w zakresie, w którym są one niezbędne do realizacji konkretnego celu, o którym poinformowano osobę, której te dane dotyczą. Wszelkie dane, które nie są niezbędne do tego celu, nie będą gromadzone. Większość danych, które gromadzimy, przekazują nam Państwo bezpośrednio. W ramach naszej działalności, będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane na Państwa temat, jeśli zostaną one przekazane:

4.1.1 Szczegóły dotyczące Państwa wizyt na naszej Stronie oraz zasobów, do których uzyskują Państwo dostęp, w tym między innymi danych o ruchu, danych o lokalizacji, statystyk dzienników internetowych i innych danych komunikacyjnych;

4.1.2 Informacje, które podają Państwo wypełniając formularze na naszej stronie internetowej, np. gdy rejestrują się Państwo w celu otrzymywania informacji takich jak biuletyn informacyjny, błyskawiczna wersja demonstracyjna lub gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem strony umożliwiającej kontakt z nami. Przykładowe informacje, które gromadzimy za pomocą tych środków, to między innymi imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

4.1.3 Informacje przekazane nam podczas komunikacji z nami za pośrednictwem dowolnych metod, z dowolnego powodu.

4.1.4 Informacje dostarczone nam podczas rejestracji do naszych usług. Informacje te zostaną dostarczone nam przez dealera lub OEM (pracodawcę), abyśmy mogli wprowadzić je do Pulpitu N Nawigacyjnego, w celu korzystania z naszych usług. Przykładowe informacje przekazywane nam w ten sposób to między innymi: nazwisko, służbowy lub osobisty adres e-mail, służbowy lub osobisty numer telefonu, adres lub dane kontaktowe pracodawcy lub adres miejsca pracy oraz stanowisko.

4.1.5 Informacje aktualizowane lub dodawane do Panelu Nawigacyjnego dla Naszych Usług przez użytkownika – samodzielne zarządzanie.

4.1.6 Informacje zbierane lub dodawane podczas korzystania z naszych usług, w tym informacje o klientach są zgodnie z zapisami kontraktowymi.

4.1.7 Pozyskując dane nowych klientów przez nasze zespoły sprzedaży lub marketingu korzystamy ze stron internetowych firm, które reprezentują, z zakupionych baz danych lub poprzez osobiste spotkania z klientami. W procesie kampanii marketingowych i prospectingu potencjalni klienci, będą mieli możliwość rezygnacji z subskrypcji lub będą mieli prawo do bycia pominiętym w tej komunikacji. Aby uzyskać więcej informacji, możesz wysłać e-mail na adres dpo@citnowgroup.com.

4.2 CitNOW podjął niezbędne kroki, aby zagwarantować, że nie przetwarzamy świadomie danych żadnych dzieci, za pośrednictwem obowiązku potwierdzenia wieku specjalnym przyciskiem przy zapisie do naszego Biuletynu Informacyjnego. Zachęcamy do poinformowania nas, jeśli uważają Państwo, że dziecko zdołało się zapisać do naszego Biuletynu informacyjnego, kontaktując się z nami pod adresem DPO@citnow.com, a wówczas my podejmiemy niezbędne kroki, aby to naprawić.

5. Wykorzystanie Państwa informacji

5.1 Informacje, które gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy w odniesieniu do Państwa, są wykorzystywane w celu umożliwienia nam świadczenia Państwu naszych usług, np. jeśli zapisali się Państwo do otrzymywania materiałów marketingowych lub są Państwo użytkownikami naszych usług, w tym, aby móc zaoferować Państwu wsparcia jako użytkownikom naszych usług.

5.2 Będziemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe wyłącznie w konkretnych celach, o których osoba, której te dane dotyczą, została poinformowana podczas pierwszego gromadzenia danych lub w innych celach, wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące prawo dotyczące Ochrony Prywatności. Oznacza to, że dane osobowe nie będą gromadzone w jednym celu, a następnie wykorzystywane w zupełnie innym. Dalsze przetwarzanie danych w celu archiwizacji w ramach interesu publicznego, badań naukowych lub celów statystycznych nie będzie, zgodnie z ustawą o ochronie prywatności, uznawane za niezgodne z pierwotnym celem. Jeśli konieczna stanie się dla nas zmiana celu przetwarzania danych, poinformujemy podmiot będący właścicielem danych o nowym celu, zanim dojdzie do jakiegokolwiek procesu ich przetwarzania.

6. Marketing

6.1 CitNOW będzie Państwu wysyłać jedynie Biuletyn Informacyjny CitNOW i inne materiały marketingowe, dotyczące naszych produktów, jeśli zapiszą się Państwo na nie poprzez naszą stronę internetową lub podadzą nam Państwo swoje dane i wyrażą zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych za pośrednictwem tej formy komunikacji. Jeżeli będziemy posiadać Państwa dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, pozyskane z innych kanałów komunikacyjnych, nie będziemy ich wykorzystywać do celów marketingowych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, zawsze istnieje możliwość zrezygnowania z nich w późniejszym terminie, wybierając opcję rezygnacji z subskrypcji lub kontaktując się z nami, za pośrednictwem sekcji „Kontakt” dostępnej na naszej stronie internetowej.

6.2 Zapisanie się do naszego biuletynu informacyjnego obejmuje funkcję podwójnego wyrażenia zgody poprzez e-mail, a także potwierdzenie ukończenia 16 roku życia, co oznacza, że zapisanie się jest możliwe wyłącznie poprzez zaznaczenie pola, w którym wyrażona jest jawna zgoda na otrzymywanie materiałów marketingowych, a także wybranie opcji „Prześlij”. Formularze, w tym biuletyn informacyjny, dostępne na stronie internetowej, są obsługiwane przez HubSpot lub FormAssembly.

6.3 W każdej chwili mają Państwo prawo do uniemożliwienia CitNOW kontaktowania się z Państwem w celach marketingowych. Można to zrobić klikając przycisk „Anuluj Subskrypcję” znajdujący się w otrzymanych e-mailach.

7. Przechowywanie i likwidacja danych osobowych

7.1 Przechowujemy Państwa dane na bezpiecznych serwerach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z naszych podwykonawców, posiadają siedziby poza EOG, niemniej jednak stosujemy obecnie niezbędne zabezpieczenia, w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych. Lista naszych podwykonawców jest dostępna na specjalne życzenie.

7.2 Przekazywane nam dane, są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Używamy szyfrowania AES (Zaawansowany Standard Szyfrowania) dla danych osobowych przechowywanych w bazach danych CitNOW. Szczegóły dotyczące wszelkich transakcji zawieranych za pośrednictwem naszej strony, będą szyfrowane przy użyciu tego standardu, w celu zapewnienia ich całkowitego bezpieczeństwa.

7.3 Przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne i dlatego też nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do nas drogą elektroniczną, a przesyłanie takich danych odbywa się całkowicie na Państwa ryzyko. Jeśli podaliśmy Państwu (lub wybrali Państwo) hasło umożliwiające dostęp do pewnych obszarów naszej strony, są Państwo odpowiedzialni za zachowanie tego hasła w tajemnicy.

7.4 Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż będzie to konieczne do osiągnięcia założonego celu. Oznacza to, że dane zostaną zniszczone lub wykasowane z naszych systemów w bezpieczny sposób w momencie, gdy nie będą już potrzebne. Aby uzyskać wskazówki dotyczące tego, jak długo pewne dane mogą być przechowywane przed ich całkowitym usunięciem, można poprosić o ich przekazanie, wysyłając e-mail na adres DPO@citnow.com.

8. Ujawnianie Państwa informacji

8.1 Jeśli jest to wymagane do realizacji usług i zgodnie z celami przetwarzania, możemy ujawnić Państwa dane osobowe każdemu członkowi naszej struktury organizacyjnej. Obejmuje to, w stosownych przypadkach, nasze spółki zależne, naszą spółkę holdingową oraz jej inne spółki zależne.

8.2 Możemy ujawnić Państwa dane osobowe osobom trzecim, w następujących okolicznościach:

8.2.1 eżeli mamy obowiązek ujawnić lub udostępnić Państwa dane osobowe, w celu spełnienia wymogów prawnych lub w celu egzekwowania lub zastosowania naszych warunków użytkowania bądź innych umów;

8.2.2 w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa grupy CitNOW, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami, w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego;

8.3 Ujawniamy Państwa dane naszym podwykonawcom tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia naszych usług. Dokonujemy wszelkich niezbędnych kontroli bezpieczeństwa i dochowujemy należytej staranności, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Podwykonawcy mają prawo do wykorzystania Państwa danych jedynie w celu wykonania zobowiązania, nie posiadają natomiast praw marketingowych w stosunku do Państwa danych. Pana/Pani dane mogą być wykorzystywane w następujących, innych okolicznościach, przez strony trzecie:

8.3.1 Możemy zlecić organizacji zajmującej się porządkowaniem danych, aby zagwarantować, iż wszystkie dane są dokładne i aktualne.

8.3.2 Wszystkie nagrania rozmów telefonicznych i wiadomości, są przechowywane przez podmiot zewnętrzny, który posiada prawo wyłącznie do przetwarzania danych, w celu realizacji usługi i nie będzie się on z Państwem kontaktował.

8.3.3 W przypadku sprzedaży części lub całości naszej działalności i/lub naszych aktywów podmiotowi zewnętrznemu.

8.3.4 W przypadku, gdy Nasi Klienci podpisali umowę na usługę, która integruje się z aplikacją podmiotu zewnętrznego. W takim wypadku, dane będą przepływać przez aplikację w celu realizacji usługi, a właściciel aplikacji będzie posiadał dostęp do tych danych, włączając w to ich zawartość i będzie administratorem tych danych.

8.4 Na naszej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć linki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Wspomniane podmioty zewnętrzne, posiadają własne polityki prywatności na swoich stronach internetowych, z którymi radzimy się Państwu zapoznać. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich polityki, ponieważ nie mamy nad nimi kontroli.

8.5 Wszelkie informacje pozyskane ze strony internetowej, w tym formularze i zapisy na biuletyn informacyjny, są w pierwszej kolejności przesyłane do naszej brytyjskiej siedziby. Oznacza to, że nasza brytyjska firma jest podmiotem przetwarzającym dane ze strony internetowej. W związku z tym, jeśli użytkownik zapisał się do naszego serwisu za pośrednictwem jednej z naszych Spółek w UE, dane są wysyłane do niej za pośrednictwem siedziby w Wielkiej Brytanii. Nasza strona jest hostowana przez Mythic Beasts.

9. Precyzyjne dane

9.1 Dane osobowe muszą być adekwatne, istotne, a także ograniczone do tego, co jest niezbędne dla określonego celu oraz uaktualniane. Jeśli zidentyfikujemy informacje, które są nieprawidłowe, wprowadzające w błąd bądź też nie są dokładne, podejmiemy odpowiednie kroki w celu sprawdzenia dokładności wszelkich danych osobowych w momencie ich gromadzenia, jak również w regularnych odstępach czasu po tym czasie. Niedokładne lub nieaktualne dane, zostaną zlikwidowane. W przypadku stwierdzenia, że przechowywane przez nas dane są nieprawidłowe, wprowadzające w błąd lub niedokładne, prosimy o poinformowanie nas o tym, zaś my podejmiemy niezbędne działania mające na celu ich skorygowanie.

10. Państwa prawa w zakresie ochrony danych osobowych

10.1 CitNOW pragnie upewnić się, że są Państwo w pełni świadomi wszystkich swoich praw, związanych z ochroną danych osobowych. Każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa, z zastrzeżeniem odmowy w okolicznościach określonych przez organ nadzorczy:

Prawo do dostępu – Mają Państwo prawo zwrócić się do CitNOW o kopie swoich danych osobowych. Możemy pobrać niewielką opłatę za tę usługę.
Prawo do korekty – Mają Państwo prawo żądać, abyśmy poprawili wszelkie informacje, które uważają Państwo za niewłaściwe. Przysługuje Państwu również prawo do żądania od CitNOW uzupełnienia informacji, które uważają Państwo za niekompletne.
Prawo do usunięcia danych – Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy usunęli Państwa dane osobowe, pod pewnymi warunkami.
Prawo do ograniczenia przetwarzania – Mają Państwo prawo zażądać od CitNOW ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, pod pewnymi warunkami.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez CitNOW Państwa danych osobowych, pod pewnymi warunkami.
Prawo do przeniesienia danych – Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy pod pewnymi warunkami przekazali zebrane przez nas dane innej organizacji lub też bezpośrednio Państwu

Jeśli złożą Państwo prośbę, będziemy mieli miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt na nasz adres e-mail:
Email: DPO@citnow.com
Or:
Numer telefonu: 0118 997 7740
Adres: 9 Millars Brook, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire, RG41 2AD

11. Pliki Cookies

11.1 Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na Państwa komputerze, w celu gromadzenia standardowych informacji z dziennika internetowego oraz informacji o zachowaniu użytkowników. Od czasu do czasu, możemy zbierać informacje dotyczące Państwa komputera na potrzeby naszych usług. Tego rodzaju informacje nie identyfikują Państwa osobiście, są to dane statystyczne, dotyczące naszych gości i ich korzystania z naszej strony i nie identyfikują one żadnych danych osobowych. Są one wykorzystywane przez nas do analizowania sposobu, w jaki odwiedzający wchodzą w interakcje ze stroną internetową, dzięki czemu możemy nadal ją rozwijać i ulepszać, a także sprawić, aby Państwa doświadczenia, związane z przeglądaniem strony były bardziej przydatne, trafniejsze i dostosowane do Państwa potrzeb.

11.2 Niektóre z plików cookies, których używamy, wygasają po zamknięciu okna przeglądarki. Są to tzw. pliki cookies sesji. Niektóre pliki cookies działają dłużej, ponieważ są one wykorzystywane do identyfikacji ponownych wizyt na stronie internetowej, do takich danych jak utrzymywanie użytkownika w stanie zalogowania lub do zapamiętywania wcześniej wybranych preferencji.

11.3 Poniżej znajduje się podział plików cookies, które wykorzystujemy na naszej stronie internetowej oraz ich okresy ważności:

Cookie Information
1P_Jar Przekazuje informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej oraz o wszelkich reklamach, które mogli Państwo zobaczyć przed jej odwiedzeniem. 1 Miesiąc
wordpress_sec_{num} Ten plik cookie służy do przechowywania Państwa danych uwierzytelniających Moment Wyjścia ze Strony
CAKEPHP Pojemnik na inne pliki cookies, których używamy, zawijając je wszystkie w jeden, aby były one bardziej przystępne. Moment Wyjścia ze Strony
_icl_current_language Wartość językowa dla strony internetowej z preferencji 2 Dni
FORMASSEMBLY Umożliwia przekazanie nam informacji, które Państwo sobie życzą, jak np. formularz zgłoszeniowy. Moment Wyjścia ze Strony
citnow_portal_country Ostatni wybrany przez Państwa kraj 1 Dzień
_gid Te pliki cookie przechowują inne losowo wygenerowane identyfikatory i informacje o kampanii na Państwa temat.
Więcej informacji na ten temat.
1 Dzień
_ga Do rejestrowania powtórnych wizyt na stronie oraz tego, co jest wybierane i oglądane. 2 Lata od ostatniej wizyty
hubspotuk Aby umożliwić Uwierzytelnienie Użytkownika. 45 Dni
citnow_notify_exclude Umożliwia określenie, czy zalogowali się Państwo do pulpitu nawigacyjnego CitNOW, aby uniemożliwić uruchamianie powiadomień o oglądaniu wideo. 3 Miesiące
_hssrc Używane do określenia, czy użytkownik zrestartował swoją przeglądarkę. Moment Wyjścia ze Strony
_hstc Używane do śledzenia i rejestrowania osób odwiedzających stronę. 13 Miesięcy
Lang Ten plik cookie służy do przechowywania preferencji językowych użytkownika, aby przy następnej wizycie na stronie wyświetlić treści w zapisanym języku. Czas Sesji
bcookie Ten plik cookie jest ustawiany przez linkedIn. Celem tego pliku cookie jest umożliwienie korzystania z funkcjonalności LinkedIn na stronie. 2 Lata
lissc Ten plik cookie jest dostarczany przez LinkedIn. Ten plik cookie służy do śledzenia wbudowanej usługi. 2 Lata
lidc Ten plik cookie jest ustawiany przez LinkedIn i używany do routingu. 1 Dzień
UserMatchHistory Linkedin – Używany do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych, w celu prezentowania odpowiednich reklam opartych na preferencjach odwiedzającego. 30 Dni
personalization_id Ten plik cookie jest ustawiony przez twitter.com. Służy on do integracji funkcji udostępniania tego serwisu społecznościowego. Przechowuje również informacje o tym, jak użytkownik korzysta z witryny, w celu śledzenia i ukierunkowania działań. 2 Lata

11.4 Zobacz poniżej zestawienie plików cookie, których używamy w naszym Pulpicie nawigacyjnym i ich okresy ważności:

Cookie Information
Hotjar Ten plik cookie rejestruje interakcje, aby zobaczyć, jak użytkownicy poruszają się po witrynie i na czym się skupiają. Pomoże nam to zrozumieć przepływy, z których korzystają klienci, na czym się skupiają i co uważają za przydatne. Hotjar tworzy obrazy „mapy cieplnej”, aby pokazać na czym została skupiona uwaga użytkownika. Widzimy, co jest klikane najczęściej, a co najmniej, aby określić, co powinno być traktowane priorytetowo na stronie. 1 rok (maks.)
Google Analytics Śledzimy kliknięcia w naszych Dashboardach, aby uzyskać dane o tym, z czego najczęściej korzystają klienci. 2 lata

11.5 CitNOW wykorzystuje pliki cookie na wiele sposobów, aby poprawić Państwa doświadczenia na naszej stronie, w tym m.in.;

  • Utrzymywanie Państwa w stanie zalogowania
  • Zrozumienie, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony internetowej i Pulpitu Nawigacyjnego
  • Marketing dedykowany

11.6 Istnieje wiele różnych rodzajów plików cookies, jednak nasza strona wykorzystuje:

  • Funkcjonalne – CitNOW używa tych plików cookie, abyśmy mogli rozpoznać Państwa na naszej stronie i zapamiętać wcześniej wybrane preferencje. Mogą one obejmować preferowany przez użytkownika język i jego lokalizację. Stosowane jest połączenie plików cookie, należących do podmiotów pierwotnych jak i podmiotów niezależnych
  • Reklamowe – CitNOW wykorzystuje te pliki cookie do zbierania informacji o Państwa wizytach na naszej stronie internetowej, przeglądanych treściach, linkach, które Państwo odwiedzili oraz informacji o Państwa przeglądarce, urządzeniu i Państwa adresie IP. Czasami udostępniamy pewne ograniczone aspekty tych danych stronom trzecim, w celach związanych z reklamą.

11.7 Nasz Pulpit nawigacyjny wykorzystuje:

  • Niezbędne – Te pliki cookie są niezbędne do działania Panelu i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane wyłącznie w odpowiedzi na podejmowane przez Ciebie działania, które są równoznaczne z żądaniem usług, takich jak ustawienie preferencji dotyczących prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy.
  • Analityczne – Te pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Panelu. Możemy użyć zestawu plików cookie do zbierania informacji i raportowania statystyk użytkowania witryny, aby pomóc nam w ulepszaniu naszego pulpitu nawigacyjnego.

11.8 Wszystkie komputery posiadają możliwość odrzucenia plików cookies. Można to zrobić poprzez aktywację ustawienia w Państwa przeglądarce, które umożliwia odrzucenie plików cookie. Należy zauważyć, że w przypadku odrzucenia plików cookie, mogą Państwo nie posiadać dostępu do poszczególnych obszarów strony internetowej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, mogą Państwo przeczytać przewodnik na stronie Wszystko o Plikach Cookies.

12. Skontaktuj Się z Nami

12.1 Specjalista ds. Ochrony Danych i Zespół ds. Zgodności, są odpowiedzialni za zapewnienie zgodności z Prawem Prywatności i przestrzeganie tej polityki. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, dotyczące Informacji o Polityce Prywatności CitNOW, Państwa danych, które przechowujemy lub chcieliby Państwo skorzystać z jednego z praw do ochrony danych, prosimy o bezpośredni kontakt z nami:
E-mailowo: DPO@citnow.com
Drogą pocztową: Adresat: Inspektor ds. Ochrony Danych, 9 Millars Brook, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire, RG41 2AD.
Telefonicznie: 0118 997 7740

12.2 Jeśli mieszkasz w UE, możesz również skontaktować się z naszym wyznaczonym Przedstawicielem na terenie UE:
E-mailowo: jn@comp-lex.de
Drogą pocztową: Lindwurmstr. 10, D-80337 Munich, Germany.
Telefonicznie: +49 (0)89 41614295-2

13. Kontakt z Przedstawicielami Władz

13.1 Jeśli obawiają się Państwo, że nie wykorzystujemy Państwa informacji zgodnie z prawem lub nie są Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi na powyższe żądanie, mogą Państwo złożyć skargę do następujących organów, w zależności od miejsca zamieszkania lub Biura CitNOW, którego są Państwo klientem:

Z Inspektorem ds. Informacji w Szkocji, można skontaktować się w następujący sposób;
Drogą pocztową: The Information Commissioner’s Office – Scotland, 45 Melville Street, Edinburgh, EH3 7HL
E-mailowo: scotland@ico.org.uk
Telefonicznie: 0303 123 1115

Urząd Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się w następujący sposób;
Drogą pocztową: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Telefonicznie: 606-950-000
E-mailowo:kancelaria@uodo.gov.pl

———

Date of Publication: 14th November 2022